Eficiència Energètica

D’acord amb el nostre compromís d’adhesió a les normes de qualitat marcades pel segell destí Biosphere – Paisatges de Barcelona, treballem en la millora continua implementant mesures d’eficiència energètica orientades a la protecció ambiental i reducció d’emissions de CO2.

Durant l’any 2017 s’ha pogut realitzar uns substitució total de la instal·lació de climatització i aigua calenta sanitària dels dos edificis on hi ha ubicat l’hotel, substituint l’energia de gas-oil per equips d’aerotèrmia i calderes de condensació de propà, altament més eficients. Aquesta inversió s’ha pogut realitzar amb el recolzament obtingut pels Fons FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), mitjançant una subvenció a fons perdut i un finançament a cost zero de part de la inversió. Aquesta inversió es preveu recuperar amb l’estalvi generat en la energia en un màxim de cinc anys.

En les següents etiquetes energètiques es pot observar la millora en les emissions de CO2 gràcies a aquesta actuació, amb la quantificació de les mateixes, abans i després de l’actuació i per a les dues edificacions.